Οιδίπους ουδέ ένας και κα-ένας λύχνος της αυτοζωής του Ενός που χαρίζεται (τρίπτυχο)

Οιδίπους ουδέ ένας και κα-ένας λύχνος της αυτοζωής του Ενός που χαρίζεται

Ζωγραφικό σχόλιο επάνω στον Οιδίποδα ως κβάντο του κτιστού, και επάνω στον άβατο τάφο του Ακτίστου, ως ζώσα Χώρα του Αχωρήτου…